Tüzük

Ceep Tüzüğü

Ekim 2007
Genel Kurul tarafından Kabul edilen

I

İSİM, MERKEZ, AMAÇ

MADDE 1

CEEP, hukuki veya mülkiyet rejimleri ne olursa olsun, önemli derecede, kamu menfaati taşıyan faaliyetler gösteren veya kamu iştirakli işletmeler veya örgütler birliğidir.
CEEP, Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa Topluluğu Kuruluş Anlaşması uyarınca Sosyal Taraf olarak kabul edilen bir işverenler örgütüdür.
CEEP, 6 Aralık 1954 tarihli yasayla değiştirilmiş, 25 Ekim 1919 tarihli Belçika yasasına tabi olan ve kar amacı gütmeyen, bilimsel amaçlı uluslararası bir birliktir.

MADDE 2

CEEP Merkezi Brüksel bölgesindeki bir beldede bulunmaktadır. Şu andaki adresi “Saint-Josse-ten-Noode, 15, rue de la Charite-1210 Bruxelles”dir. Bu Merkez, Yönetim Kurulu’nun alacağı bir kararla ve bu kararın Belçika Resmi Gazetesinin ilan eklerinde yayınlandığı tarihten itibaren bu yerleşim bölgesindeki başka bir yere taşınabilir.
CEEP, belirsiz bir sure için kurulmuştur. 22. Mad. hükümlerine uygun olarak her an feshedilebilir.

MADDE 3

CEEP’in amaçları şunlardır:

 • Üyelerini, Avrupa Birliği Kurumları ve Topluluk kurumları bünyesinde mevcut veya oluşturulacak kuruluş, ajans, merkez, komite vb. nezdinde temsil etmek.
 • Özellikle Avrupa Topluluğu Anlaşmasının birinci bölüm 9. bendindeki ( Sosyal yükümlülükler) Sosyal taraf statüsüne ilişkin her türlü imtiyaz ve yükümlülükleri yerine getirmek.
 • Üyelerini topluluk kurumlarının politikaları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve onlara bu kurumlarla olan ilişkilerinde yardımcı olmak.
 • Topluluk düzeyinde üyelerini ilgilendiren hususlarda, üye kuruluşların tutumlarını, görüş raporuyla veya başka bir şekilde açıklamak.
 •  Kendi girişimi veya diğer kurumların isteği üzerine, amaçları dahilinde yer alan etüdler yapmak ve seminerler organize etmek, konferanslar ve kararlaştırılmış başka faaliyetler düzenlemek.
 • Hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilecek Avrupalı Sosyal Taraflarla ve ulusal ve Avrupalı örgütlerle ilişki ve işbirliği kurmak ve geliştirmek.

II

ÜYELER ve BÖLÜMLER

MADDE 4

Hukuki veya mülkiyet rejimlerine ve faaliyet düzeylerine (avrupa, ulusal, bölgesel veya yerel) bakılmaksızın, kamu iştirakli veya önemli derecede, kamu menfaati taşıyan faaliyetler gösteren işletmeler, gruplar ve işveren örgütleri ve onları bünyesinde barındıran birlikler CEEP’e üye olabilir.
Avrupa Birliği veya EFTA( Avrupa Serbest Ticaret Birliği)’ya üye ülkelere mensup olan bir önceki bentte yer alan işletmeler, gruplar ve örgütler ASLİ üyelerdir.
Avrupa Birliği veya EFTA’ya üye olmayan ülkelere mensup olan birinci bentte belirtilen işletmeler, gruplar ve örgütler Ortak üyelerdir.
CEEP’in 3. Maddede belirtilen hedeflerini gerçekleştirmeyi kolaylaştıracağına inandığı diğer kuruluşlar da CEEP’e ortak üye olabilir.
Asli veya ortak üye olan işletmeler, gruplar, birlikler ve örgütler kendi ülkelerinin yasalarına ve teamüllerine uygun olarak kurulmuş olmalıdırlar.

MADDE 5

Üyeler her ülkede veya ülkeler grubunda “Şube” şeklinde teşkilatlanırlar.
Her Şube, kendi Başkanını seçer, bu Başkan, CEEP Başkanlığı görevini yürütmüyorsa, hukuken CEEP Başkan Yardımcısı konumundadır. Her Şube, ayrıca, CEEP organlarında görev yapacak temsilcilerini de seçer.

MADDE 6

CEEP Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, her Şube’nin veya herhangi bir Ulusal Şube’ye mensup olmayan ferdi üyelerin ödeyecekleri toplam katkı payını belirler. Maksimum katkı payı yıllık 300.000 € ile sınırlandırılmıştır.
Her Şube’nin veya üyenin mali yükümlülüğü yıllık aidatları tutarıyla sınırlıdır.

MADDE 7

Üyelerin, kabulü, istifası ve üyelikten atılmaları aşağıdaki şekil ve koşullarda gerçekleşir:

KABUL

Bir Ulusal Şube’nin üyesi, Genel Kurul’un aksi görüşü olmadıkça CEEP’in de üyesidir. Genel Kurul, ferdi üyelik taleplerini oy birliğiyle kararlaştırır.

İSTİFA

Üyeler, istifalarını, taahhütlü bir yazıyla şubelerine veya ferdi üye iseler, yine taahhütlü bir yazıyla Genel Sekreter’e gönderirler. İstifa eden üyeler, üyeliklerinin sona erdiği tarihe kadarki aidatlarını ödemekle yükümlüdürler.

ÜYELİKTEN ATILMA

Ulusal Şube’den atılan üye, CEEP’ten de atılır. Atma talebi, ilgilinin savunması alındıktan sonra önemli gerekçelere dayanarak Başkan tarafından da önerilebilir. Atılma, Genel Kurul tarafından üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla onaylanmalıdır.
İstifa eden veya atılan üyelerin sosyal fon üzerinde hiçbir hakları yoktur, ödedikleri aidatları talep edemezler.

III

ORGANLAR

MADDE 8

CEEP organları:

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’dur.

MADDE 9

Genel Kurul, İç Yönetmelik’te, oyların 2/3 çoğunluğuyla bizzat tespit edeceği oy ağırlığı limitleriyle CEEP’in asli üyelerinin temsilcilerinden oluşur.

MADDE 10

Genel Kurul, CEEP’in amacını gerçekleştirmeye imkan verecek yetkilerle donatılmıştır.
Özellikle aşağıdaki hususlar yetkisi dahilindedir:

 •  Aynı zamanda CEEP’in de Başkanlığını yürütecek olan kendi Başkanını seçmek.
 • Aynı zamanda CEEP’in de Birinci Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek ve Başkan Yardımcıları arasından seçilecek olan kendi Birinci Başkan Yardımcısını seçmek.
 • Yönetim Kurulu üyelerini atamak ve görevden almak.
 •  CEEP’in işleyiş koşullarını belirleyen bir iç yönetmeliği onaylamak.
 • Bütçeyi ve hesapları onaylamak.
 • Tüzüğü değiştirmek.
 • CEEP’i feshetmek ve bu varsayımdan hareketle mal varlığını tahsis etmek.
 • 3. maddenin 2. fıkrasında öngörülen CEEP’in imtiyaz ve yükümlülüklerini yerine getirme şartlarını belirlemek.

 

MADDE 11

Genel Kurul, CEEP merkezinde veya davet yazısında belirtilen yerde CEEP Başkanı’nın Başkanlığında, yılda en az iki kez tam yetkiyle toplanır. Genel Kurul, CEEP Başkanı’nın veya yokluğunda, Birinci Başkan Yardımcısı’nın isteği üzerine toplanır. Aynı şekilde, en az iki Başkan Yardımcısının veya üyelerinin üçte birinin isteğiyle de toplanabilir.

Toplantı çağrısı Genel Sekreter tarafından yapılır. Davet yazısı, Kurul’dan on beş gün once gündemi de içerecek şekilde gönderilir. CEEP Başkanı’nın yokluğunda, toplantıyı, Birinci Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda en eski Başkan Yardımcısı yönetir.

 

MADDE 12

Genel Kurul’un geçerli karar alabilmesi için kendisini oluşturan üyelerin üçte ikisinin hazır veya temsil ediliyor olması ve Şubelerin en az yarısının da temsil edilmesi gerekir.
Yukarıdaki bentte yer alan koşullar oluşmamışsa, aynı gündem ve 11. maddenin 2.-3. paragrafında yer alan aynı koşullarla yeni bir Genel Kurul toplantısına çağrı yapılır.
Bu toplantıda alınan kararlar, üye sayısına bakılmaksızın geçerli olacaktır.
Genel Kurul’un her bir üyesini bir vekaletname ile başka bir üye temsil edebilir. Ancak bir üye dörtten fazla vekaletname taşıyamaz.

MADDE 13

Gündemde yer almayan hiç bir konuda karar alınamaz.
Bu tüzükte öngörülen istisnai haller dışında, Genel Kurul kararları, hazır bulunan veya temsil edilen üyelerin basit oy çoğunluğuyla alınır ve bütün üyelerinin bilgisine sunulur.

CEEP Başkanı’nın ve CEEP Birinci Başkan Yardımcısı’nın seçiminde, hazır bulunan ve temsil edilen üyelerin oy çoğunluğu aranır. Bu çoğunluk oylamanın ilk iki turunda elde edilmezse, Başkan ve Birinci Başkan Yardımcısı hazır bulunan veya temsil edilen üyelerin üçte iki oy çoğunluğuyla seçilir.
Genel Kurul kararları, Başkan tarafından imzalanan ve Genel Sekreter tarafından muhafaza edilen bir Defter’e kaydedilir. Genel Sekreter bu Defteri üyelerin başvurusuna açık tutar.

YÖNETİM KONSEYİ

 MADDE 14

CEEP’i en az 10 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu yönetir. Bu üyeler, CEEP’in asli üye gruplarını barındıran her Şube’ye azami iki üye düşecek şekilde Genel Kurul tarafından atanırlar. Ferdi üyelik halinde, CEEP asli üyelerinin temsil edilmesi konusu da Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır ve bu süre yenilenebilir.
Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’un üçte iki oy çoğunluğuyla görevden alınabilir.
Bu üyelerin listesi, Belçika Resmi Gazetesinin ilan Eklerinde yayınlanır.

MADDE 15

CEEP Başkanı, aynı zamanda hukuken Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Başkan’ın yokluğunda Yönetim Kurulu toplantılarını, Birinci Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda oturum sırasında seçilecek bir Başkan yönetir.
Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantısına katılır ancak oy kullanamaz.

MADDE 16

Yönetim Kurulu, Başkanının isteği üzerine yılda en az iki kez, davet yazısında belirtilen yerde toplanır.
Kurul, üyelerin yarısının Başkan’a yazılı olarak talepte bulunması halinde de toplanabilir.
Yönetim Kurulu üyesi başka bir üye tarafından temsil edilebilir. Ancak bir üye birden fazla vekaletname alamaz.
Kurul, ancak üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunması veya temsil edilmesi halinde geçerli karar alabilir.

MADDE 17

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un yetkileri saklı kalmak koşuluyla, her türlü sevk ve idare yetkisine sahiptir. Günlük idare görevini kendi Başkanı’na veya Genel Sekreter’e devredebilir. Ayrıca spesifik yetkileri, sorumluluk kendisine ait olmak üzere, bir ya da birden fazla kişiye devredebilir. Onlar her yıl denetçilerin aday gösterilmesine karar verir.(IRE).

MADDE 18

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter CEEP’in yükümlülükleri konusunda hiç bir şahsi taahhütte bulunamazlar.

MADDE 19

Yönetim Kurulu kararları, hazır bulunan veya temsil edilen Yönetim Kurulu üyelerinin oy çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit dağılımı halinde oturum Başkanının oyu belirleyicidir.
Kararlar, Başkan tarafından imzalanan ve Genel Sekreter tarafından muhafaza edilen bir Defter’e kaydedilir. Genel Sekreter bu defteri Birlik üyelerinin başvurusuna açık tutar.

MADDE 20

Özel vekaletnameler hariç olmak üzere CEEP’i yükümlülük altına sokan bütün belgeler Başkan veya Genel Sekreter tarafından imzalanır. Bu kişiler bu amaçla verilen yetkileri üçüncü şahıslara karşı kanıtlamak zorunda değildir.

MADDE 21

Davacı veya davalı sıfatıyla olan hukuki işlemler Başkan veya Genel Sekreter tarafından temsil edilen Yönetim Kurulu’nca takip edilir.

IV

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ – FESİH

MADDE 22

25 Ekim 1919 tarihli yasanın 5. maddesine halel getirilmeksizin CEEP tüzüğünde değişiklik veya feshini içeren her türlü öneri, Yönetim Kurulu veya CEEP asli üyelerinin en az üçte ikisi tarafından yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu, sözkonusu öneriyi karar bağlayacak olan Genel Kurul’un toplantı tarihini en az üç ay öncede CEEP üyelerine bildirmelidir.
Genel Kurul’un bu konuda geçerli karar alabilmesi için üyelerinin en az üçte ikisinin oyu gereklidir. Üçte iki çoğunlukla alınmayan hiç bir karar geçerli sayılmayacaktır.
Genel Kurul, üyelerinin üçte ikisini toplayamazsa yukarıda belirtilen aynı koşullarda yeni bir Genel Kurul çağrısı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmadan sözkonusu öneri geçerli ve kesin olarak karara bağlanır.
Genel Kurul CEEP’in fesih ve tasfiye yöntemini tespit eder.

MADDE 23

 Fesih isteme durumunda, Yönetim Kurulu bir fesih görevlisi atar ve onun yetkilerini tanımlar. Yönetim Kurulu, borçların ödenmesinden sonra, sermayenin feshine ve aynı amaçlarla bir ortaklığın onayına karar verir. Bu kararlar, atanan fesih görevlisinin tanımının yapıldığı şekilde, Belçika Resmi Gazetesi ilan eklerinde yayınlanır.

V

BÜTÇE ve HESAPLAR

MADDE 24

Mali yıl her yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.
Yönetim Kurulu:

 • Geçen mali yıla ait hesapları 31 Mayıs’tan once,
 • Ve her bir ferdi üye ve her bir bölüm tarafından desteklenen taslak bütçeyi 31 Ocak’tan once Genel Kurulu’un onayına sunmakla görevlidir.

VI

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 25
Özellikle Belçika Resmi Gazetesi’nin ilan eklerinde yaptırılacak yayınlar başta olmak üzere, bu tüzükte öngörülmeyen her husus Belçika Yasası hükümlerine gore çözümlenir.