Tüzük

TÜRK KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1-BİRLİĞİN ADI ve MERKEZİ

Bu tüzükle;”Türk Kamu İşletmeleri Birliği”, 3335 Sayılı “Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun”a uygun olarak 26.12.1990 gün ve 90/1327 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. Birliğin Merkezi Ankara’dır ve Şubesi yoktur. Türk Kamu İşletmeleri Birliği kısaca bundan sonra “TKİB’’ olarak yazılacaktır.

MADDE 2-AMAÇ

Birliğin amaçları şunlardır:

-Avrupa ve Avrupa Birliği’ne paralel yapılaşmada Kamu İşletmelerinin durumlarını ve sorunlarını gözden geçirmek ve bu yapılaşmaya yardımcı olmak.

-Kamu İşletmelerini Avrupa seviyesinde temsil etmek ve Avrupa Birliği Kurumları ile devamlı ilişkiyi sağlamak ve bu amaçla Avrupa Kamu İşverenleri ve İşletmeleri Merkezi’ne (CEEP) üye olmak; Avrupa’nın yapılaşmasındaki gelişmeler ışığında Birliğe üye Kamu İşletmelerinin görüşlerini, tecrübelerini ve problemlerini aktarmak ve ortak çözüme ulaşmak için gerekli girişimlerde bulunmak, Avrupa Birliği içinde yer alan veya yer alacak olan Kurumlarda Kamu İşletmelerinin temsilini sağlamak,

-Kamu İşletmelerini Avrupa Birliğinin faaliyetlerinden, özellikle Kamu İşletmeleriyle ilgili olanlarından haberdar etmek,

-İşletmelerin faaliyetleriyle ilgili milli seviyede ve Avrupa seviyesinde Avrupa Kuruluşlarıyla ilişki kurmak ve ilişkileri geliştirmek,

-Türkiye’deki Kamu İşletmelerinin milli seviyede görüş ve sorunlarını tespit ve müzakere etmek, ilgili makamlara aktarmak, Türk Kamu İşletmeleri arasında işbirliği sağlamak,

-Birlik, Kamu İşletmelerinin kendi aralarındaki veya Üst kuruluşları ile ilgili olan problemleriyle ilgilenmez.

MADDE 3-BİRLİĞİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR            

Birlik amacına ulaşmak için, her türlü çabayı gösterir ve uygun aracı kullanır, özellikle:

-Periyodik kongreler düzenler,

-Komiteler, çalışma grupları veya araştırma organları kurar,

-Bülten ve rapor düzenler ve yayınlar,

-Birliğin faaliyetlerini ve çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuna aksettirecek her türlü takdimi yapar ve yaptırır,

-Üyeler arasında işbirliğini devam ettirmek için sosyal toplantılar düzenler,

-Seminer, konferans, sempozyum düzenler,

-Faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda yurt dışındaki organizasyonlara katılır,

-Avrupa Kamu İşverenleri ve İşletmeleri Merkezi (CEEP) faaliyetlerine katılır.

-Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek ve yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak, kitap, bülten, broşür, dergi, elektronik haber bülteni yayımlamak ve kongre, konferans, sempozyum, seminer, açık oturum, panel, eğitim, sergi vb. etkinliklerin organizasyonunu birliğin çalışma konuları ile birlik amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak amacıyla, iktisadi, ticari işletmeler kurabilir ve işletebilir. Bu doğrultuda, faaliyetlerini yerine getirmek için yeterli sayıda eleman istihdam edebilir ve dışarıdan danışmanlık, tanıtım, halkla ilişkiler, araştırma, eğitim gibi her konuda hizmet satın alabilir. Bu madde gereğince kurulacak iktisadi veya ticari işletmeden elde edilecek net gelir-gider farkı birliğe gelir olarak kaydedilir ve hiçbir ad altında üyelere dağıtılamaz.

MADDE 4-ÜYELİK  

Kamu İşletmeleri Birliği’ne, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler ile bağlı ortaklıkları niteliğindeki kuruluşlar ve diğer Kamu Kurumlarının üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Üye Kuruluşlar Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nda Genel Müdür veya yetkili görevliler tarafından temsil edilir.

MADDE 5-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ          

Üyelik, Birlik tüzel kişiliğinin feshi, infisahı veya Tüzüğünde oluşan değişiklik ve/veya Birlik üyesi Kamu Kuruluşu statüsünün değiştirilmesi halinde kendiliğinden sona erer.

Üyelikten ayrılmak isteyen üye, bu isteğini taahhütlü mektupla Yönetim Kurulu’na bildirir ve Üyeliği Yönetim Kurulu’nun onayı ile son bulur.

Birlik Tüzüğü hükümlerine aykırı hareket eden üye hakkında, Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılma kararı verilebilir. Üyelikten çıkarma kararından önce üyenin savunması alınır. Çıkarma kararına ilgili üye 30 gün içinde itiraz edebilir. Çıkarma kararı ilk Genel Kurul Kararı ile kesinleşir. Üyelik kaydı Birlik Yönetim Kurulu’nca silinir.

MADDE 6-ORGANLAR

Birlik aşağıda belirtilen organlardan oluşur;

-Genel Kurul,

-Yönetim Kurulu,

-Denetim Kurulu,

-Genel Sekreterlik.

Üye Kuruluşlar, bu organlardan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nda Genel Müdür veya onun yetkili kılacağı Genel Müdür Yardımcısı tarafından temsil edilir.

MADDE 7-GENEL KURUL

Genel Kurul, Birliğin en yüksek ve en yetkili karar ve denetleme organıdır. Genel Kurul, üyelik sıfatı kazanan Kamu İşletmelerinden oluşur.

Olağan Genel Kurul 2 yılda bir Mart ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.  Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 8-GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ

Genel Kurul, Birliğin gayesine ulaşması için gerekli her kararı almaya yetkilidir. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere Genel Kurul özellikle;

-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

-Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile hesap özetini görüşmek, onaylamak ve ilgililerin ibralarını karara bağlamak,

-Tüzüğü değiştirmek,

-Birliğin yönetimiyle ilgili kuralları belirlemek,

-Yıllık iş programı ve bütçeyi tasdik etmek,

-Taşınmaz malların alınmasına ve satılmasına karar vermek,

-Giriş ve yıllık aidat miktarını belirlemek,

-Birliği feshetmek ve feshi halinde mal varlığının ne olacağı konusunda karar vermek,

-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine harcamalarına karşılık ödenecek huzur hakkı miktarını tespit etmek,

-Tüzük ve Kanun’la verilen diğer konularda karar vermek yetkisine sahiptir.

MADDE 9-GENEL KURUL’A ÇAĞRI

Genel Kurul Birlik Başkanı’nın başkanlığında Ankara’da önceden üyelere duyurulan adreste toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Genel Kurul ayrıca, Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Yönetim Kurulu, Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunanların listelerini düzenler. Üyeler en az 15 gün önceden günü saati, yeri ve gündemi belirten bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Genel Kurul’da üyeleri temsil edecek kişiler, toplantı çağrısını takiben Birliğe bildirilir.

Toplantı Yönetim Kurulunun kararı ile geri bırakılırsa, durum aynı şekilde üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılması zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10-GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ

Genel Kurul, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve birliğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır; ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Toplantı, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere Genel Kurul’a bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Yazman seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Yazman Toplantı Tutanağı’nı düzenleyerek Başkan ve Başkan Vekili ile birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün Tutanak ve belgeler, gereği için Yönetim Kurulu’na verilir.

MADDE 11-GENEL KURUL GÜNDEMİ

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündem değiştirilemez.

MADDE 12-KARAR YETER SAYISI

Tüzükte gösterilen istisnai haller dışında kararlar Genel Kurul’a katılan veya temsil edilen üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve birliğin fesih kararları toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel Kurul’da her üye Kuruluşun bir oy hakkı vardır.

MADDE 13-YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, 2 yıllık süre için, 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Üye Kuruluşların yetkili temsilcileri tarafından, Genel Kurul’ca ve gizli oyla seçilir.

Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan, bir Başkan vekili ve bir Sayman Üye seçer.

Birlik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten temsilcinin temsil ettiği Kuruluş’tan ayrılması halinde o Kuruluşun belirleyeceği temsilci aynı görevi devralır. Ayrılan temsilcinin Başkan olması halinde, Yönetim Kurulu kendi arasından yeniden seçim yapar.

Asil Üyeliklerde boşalma olursa, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak üzere, en fazla oy alan yedek üyeden başlayarak Yönetim Kurulu’nca göreve çağrılır. Yedek üyelerin oylarında eşitlik olması halinde çağrılacak üyeyi Yönetim Kurulu belirler.

Başkan olmadığı zaman Başkan vekili Kurula Başkanlık eder.

MADDE 14-YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir,

-Birliği yönetmek ve temsil etmek,

-Genel Sekreteri atamak,

-Birliğin gelir ve gider hesaplarına ve personel istihdamına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

-Genel Kurul’ca verilen yetkiye dayanarak giriş ve yıllık aidatı belirlemek,

-Birlik Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

-Yönetmelikleri onaylamak,

-Lüzum görülen Komisyon ve Komitelerin kurulmasına karar vermek,

-Yönetim Kurulu sınırlarını belirlemek suretiyle yetkilerini, bir veya birkaç Yönetim kurulu üyesine ve/veya diğer organlara devredebilir,

-Sözleşmeleri yıllık olarak yapılan Genel Sekreter ve Merkez Ofis ile diğer Şube ve Acentalarda çalışacak personelin ücretini belirlemek.

MADDE 15- YÖNETİM KURULU’NUN TOPLANMASI

Yönetim Kurulu, Başkanının çağrısı üzerine, gerekli görülen hallerde ve en az ayda bir defa toplanır. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır ve başkanlık yapar.

Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Ancak oy kullanamaz.

Yönetim Kurulu, üyelerinin yarısının yazılı talebi üzerine de toplantıya çağrılabilir.

MADDE 16- YÖNETİM KURULU YETER SAYISI

Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerinin kullanılmasından sonra, üye sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Genel Kurul’da eksik olan Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılır.

MADDE 17- YÖNETİM KURULU KARAR YETER SAYISI

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

MADDE 18- GENEL SEKRETER’İN GÖREV VE YETKİLERİ

-Birliğin tüm yazışma ve dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlar,

-Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının düzenleme işlemlerini yapar,

-Komisyon ve Komite faaliyetlerini koordine eder,

-Üye Kuruluşlarla ilişkileri düzenler.

-Avrupa Kamu İşverenleri ve İşletmeleri Merkezi ile koordinasyonu sağlar,

-Merkez Ofis işlerinin yürütülmesini sağlar,

-Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği yetki limitleri dahilinde malzeme ve hizmet alımlarını yapar,

-Yönetim Kurulu’nun kendisine vereceği diğer görevleri yapar,

-Genel Sekreter bu görevleri, kendisine bağlı olarak çalışan Genel Sekreterlik Bürosu kanalıyla yürütür. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 19- İMZA YETKİSİ

Birliği taahhüt altına sokacak olan her türlü belge ve evrak Başkan veya Başkan vekili ile üyelerden birisi tarafından imzalanır.

MADDE 20- DENETİM KURULU

Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu 2 yıllık süre için Genel Kurul tarafından ve Birlik üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Asil üyeliğin boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, en fazla oy alan yedek üye Kurul tarafından göreve çağrılır. Yedek üyelerin oylarında eşitlik olması halinde, çağrılacak üyeyi Denetim Kurulu belirler. Denetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

MADDE 21- DENETİM KURULU GÖREVLERİ

-Birliğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleme yaparak inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bir raporla bildirir,

-Yönetim Kurulu’nca düzenlenen çalışma programı ve bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunur,

-Yönetim Kurulu’nca düzenlenen mali rapor ve bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkında inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla Genel Kurul’a sunar,

-Tüzük ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

MADDE 22-HUZUR HAKKI

Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine harcamalarına karşılık huzur hakkı verebilir. Bunun şekli ve miktarı Genel Kurul tarafından tespit edilir.

MADDE 23-YILLIK BÜTÇE VE İŞ PROGRAMI

Birliğin mali yıl sonu 31 Aralık’tır.

MADDE 24-BİRLİĞİN GELİRLERİ

Birliğin başlıca gelirleri şunlardır:

-Giriş aidatı,

-Yıllık aidat,

-Katılım payı,

-Bağış ve yardımlar ile ticari işletmeden birliğe aktarılacak net gelir-gider farkı,

-Toplantı, yemek, konferans, sempozyum, kongre, eğitim, panel, sergi, proje gelirleri,

-Reklâm gelirleri,

-Diğer gelirler,

-Birlik siyasi partilerden ve işçi veya işveren sendikalarından yardım kabul edemez.

MADDE 25-YILLIK AİDAT

Birliğe üye olan İşletmelerin her yıl ödedikleri aidattır. Bu aidat günün değişen koşullarına göre Genel Kurulca belirlenir.

MADDE 26-KATILMA PAYI

Birliğin CEEP’e ödediği yıllık aidatıdır.

MADDE 27-ÖDEME ZAMANI

Birliğin gelirlerinden giriş aidatının tamamı üyeliğe kabulü müteakip 15 gün içerisinde, yıllık aidat ile katılma payı Yönetim Kurulunca tespit edilecek taksit ve tarihlerde, diğer gelirler gerçekleşmesi ile birlikte makbuz karşılığında tahsil edilir.

MADDE 28-DEFTER VE KAYITLAR

Birlik, noterce veya Dernekler Müdürlüğü’nce tasdik edilen, Dernekler Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre gerekli olan defterleri tutar.

Birlik tarafından ticari işletme kurulması halinde, ticari işletme için ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

MADDE 29- TAŞINMAZ MAL EDİNİLMESİ

Birlik amaç ve faaliyetleri için gerekli olanların dışında taşınmaz mal edinemez.

MADDE 30- BİRLİĞİN BORÇLANMASI                      

Birlik, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararıyla borçlanma yapabilir. Borçlanmanın nasıl ve ne şekilde yapılacağına Genel Kurulca karar verilir.

MADDE 31- TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Birlik Tüzüğü, Yönetim Kurulu’nun isteği veya üyelerin beşte birinin başvurusu ile toplanan Genel Kurul’da üyelerin üçte iki çoğunluğundaki kararı ile değiştirilir. Değişiklik önergesi en az 15 gün öncesinden üyelere duyurulur.

MADDE 32-FESİH

Birliğin feshi bu konuda toplanacak Genel Kurul’da ele alınır. Genel Kurul’un fesih kararı alabilmesi için Genel Kurul’a katılabilme hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılmaları zorunludur.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilmesi zorunludur. Fesih ile ilgili karar Yönetim Kurulu tarafından en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

Birliğin feshi halinde mal, para ve hakların tasfiyesi Genel Kurul’un kararına göre yapılır. Genel Kurul’ca karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamışsa Birliğin bütün para, mal ve hakları HAZİNEYE intikal eder.

MADDE 33-YÖNETMELİK

Bu Tüzüğe paralel, Birliğin amacına,  yönetimine ve etkinliklerine mahsus ek ve ayrıntılı hükümleri havi Yönetmelikler yapılır. Hazırlanan bu yönetmelikler, Yönetim Kurulu’nca onaylanır ve aynı usulle değiştirilebilir.

MADDE 34-BİRLİĞİN FAALİYETİNE KATILMA

Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlıklarının temsilcileri Birliğin faaliyetlerine katılabilir.

MADDE 35-TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Bu Tüzükte hükme bağlanmamış hususlar hakkında 3335 sayılı “Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması” Hakkında Kanun, “Türk Medeni Kanunu”, “Dernekler Kanunu” ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

MADDE 36-YÜRÜRLÜK

İşbu Tüzük, Genel Kurul’un kabulünü müteakip yürürlüğe girer.