Muhasebe Stand., Finansal Raporlama Stand. ve Finansal Planlama Eğitimi

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNE YÖNELİK

MUHASEBE STANDARTLARI, FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ve

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİMİ

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve Türkiye Denetim Standartları (“TDS”) Kamu İşletmelerinde de uygulanmaya başlanmıştır. Bu işletmelerin 2015 yılı finansal tabloları TMS’ye göre hazırlanmış ve özellikle KİT’ler ve Bağlı Ortaklıkları bağımsız denetim yaptırmışlardır.

Söz konusu düzenlemelerin KİT’lerde hayata geçirilebilmesi için; KİT ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi ekinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında “19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca 1/1/2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri, bu konuda gerekli tedbirleri alır ve 13/1/2012 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturur.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde bazı KİT’ler, TMS’yi uygulayabilmek ve bağımsız denetime hazırlık yapmak amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti almışlardır. Bu kurumlardan edinilen bilgilerde, alınan bu eğitimlerin bazılarının içeriklerinin ve eğitim kuruluşlarının yeterli olmadığı, birliğimiz tarafından bir eğitim düzenlenmesi taleplerinin olduğu görülmektedir. Eğitim almayan kuruluşlar da dikkate alındığında, söz konusu düzenlemelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için eğitim içeriğinin ve uygulamaların homejen olması gerektiği, diğer bir ifade ile uygulama birliğinin sağlanmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

Diğer taraftan TFRS’ye göre düzenlenen finansal tabloların okunması, analizi ve bu tablolar esas alınarak oluşturulacak olan proforma finansal tabloların hazırlanması, KİT’lerin başarılı bir bütçe hazırlamalarına temel teşkil etmektedir. Bu nedenle KİT’lerin başarılı bir finansal planlama yapabilmeleri için, bu süreçte görevli personelin de yukarıda sözü edilen standartların uygulanmasında yetkin olmaları gerekmektedir. Kazanılacak bu yetkinlik, her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren KİT’ler ve Bağlı Ortaklıkları Genel Yatırım ve Finansman Programları”nın etkin bir şekilde hazırlanması ile KİT”lerin bütçe yönetim süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağı öngörülmüştür.

Bu değerlendirmelerden hareketle, tüm Kamu İşletmelerinin (özellikle KİT’ler) muhasebe, bütçe, finansal analiz ve finansal planlama süreçlerinde görevli personelin eğitimi amacıyla 9 iş günü süreli “Muhasebe Standartları, Finansal Raporlama Standartları ve Finansal Planlama” konularını kapsayan eğitim birliğimiz tarafından 14 Kasım – 15 Aralık 2016 tarihleri arasında 4 grup halinde  The Ankara Hotel’de düzenlenmiştir.